menu close

Podmínky užívání webových stránek

I. Kdo jsme a jak nás kontaktovat

Vítáme Vás na webových stránkách menziesaviation.cz, což je webová stránka provozovaná společností Menzies Aviation (Czech), s.r.o. („Společnost“). Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2195, se sídlem K Letišti 1049/57, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, IČ 169 48 904, DIČ CZ16948904.

Společnost je rovněž oprávněna k výkonu všech případných majetkových práv, která mohou vzniknout k obsahu internetových stránek podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

V případě jakéhokoliv dotazu ohledně užití webových stránek Společnosti, nás kontaktujte na emailové adrese olga.habetinova@menziesaviation.com.

II. Souhlas s podmínkami používání webových stránek

Užití webových stránek Společnosti je předmětem dále uvedených podmínek („Podmínky“) a příslušných právních předpisů. Prosíme, abyste se pečlivě seznámili s Podmínkami před přístupem na tyto webové stránky a před jejich používáním.

Přístupem a používáním webových stránek naší Společnosti potvrzujete, že jste si tyto Podmínky pozorně přečetli, porozuměli jim a že je bez výhrad přijímáte.

Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, zdržte se prosím používání těchto webových stránek.

Užití webových stránek Společnosti je zdarma.

III. Další podmínky, které se na Vás mohou vztahovat

Před přístupem a používáním webových stránek Společnosti se seznamte se Zásadami ochrany osobních údajů, které najdete zde a s informacemi o cookies a možnostech jejich nastavení zde.

Ve vlastním zájmu nesdělujte prostřednictvím těchto webových stránek jakékoliv citlivé informace (např. přístupové údaje či kód, PIN, heslo, rodné číslo apod.).

Jakákoliv emailová korespondence, informace nebo jiné materiály, které nám na základě svého svobodného rozhodnutí zašlete, včetně všech údajů, dotazů, připomínek či návrhů, jsou považovány za nedůvěrné a nechráněné (výjimku tvoří údaje, pro které se uplatní Zásady zpracování osobních údajů) a stávají se vlastnictvím Společnosti nebo jejich sdílením udělujete Společnosti neomezenou licenci k jejich dalšímu užití dle uvážení Společnosti. Společnost je v této souvislosti oprávněna využít jakoukoliv myšlenku, koncept, know-how nebo techniku obsaženou v takto sdílené komunikaci pro jakýkoliv účel včetně užití při poskytování svých služeb a při jejich marketingu.

IV. Právo na úpravu podmínek

Společnost si vyhrazuje právo na úpravu těchto Podmínek, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění. Případná úprava Podmínek je platná dnem zveřejnění na webových stránkách Společnosti.

V. Změny obsahu webových stránek

Společnost si vyhrazuje právo na úpravu či aktualizaci webových stránek Společnosti, a to s ohledem na možné změny v oblasti poskytovaných služeb, kontaktních informací, údajů o Společnosti apod.

Společnost nezaručuje, že webové stránky, nebo jakýkoli obsah na nich, budou vždy dostupné.

Webové stránky Společnosti mohou být pozastaveny či zrušeny úplně.

VI. Používání webových stránek Společnosti

Informace umístěné na webových stránkách Společnosti (včetně textu, kresby, grafiky, designu, loga, ikony, obrázku, audio a video záznamu, fotografie, programu a technologií) tak i webové stránky jako takové, včetně jejich rozvržení a grafického designu, jsou předmětem autorských práv Společnosti, popř. jiné společnosti ze skupiny Menzies Aviation Ltd. nebo třetích osob (partnerů Společnosti).

Logo „MENZIES“ je registrovaná ochranná známka mateřské společnosti John Menzies Ltd. Je zakázáno užívat ji bez souhlasu Společnosti, pokud se nejedná o případy níže uvedené v těchto Podmínkách.

Informace uvedené na webových stránkách Společnosti můžete užívat (stáhnout, zobrazit nebo vytisknout apod.) jen pro osobní nekomerční účely. Nejste oprávněni tyto informace distribuovat, zpracovávat, upravovat, přeposílat či používat pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. Kopie těchto informací musí vždy obsahovat veškerá upozornění na autorská či jiná práva.

Udělením výjimky souhlasu s užíváním informací pro osobní nekomerční účely, Vám není ve vztahu k těmto informacím udělena žádná licence nebo jiné oprávnění.

Společnost nezaručuje ani nezodpovídá za to, že použitím informací uvedených na webových stránkách, nedojde k porušení práv třetích osob. Informace umístěné na těchto webových stránkách se vztahují výlučně ke Společnosti a jejímu působení v České republice, není-li výslovně uvedeno jinak.

Uživatel se zavazuje, že se při užití webových stránek bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Společnosti či jejích partnerů.

VII. Práva k nehmotným statkům

Webové stránky Společnosti mohou odkazovat na ochranné známky, obchodní značky, označení výrobků, patenty, majetkové informace, technologie, výrobky, postupy a další práva k nehmotným statkům Společnosti, jiných společností ze skupiny Menzies Aviation Ltd. nebo jiných třetích osob (obchodních partnerů Společnosti).

Jakékoliv použití těchto práv bez předchozího písemného souhlasu Společnosti, s výjimkou způsobu užití výslovně dovolených v těchto Podmínkách, je výslovně zakázáno a může představovat porušení příslušných právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Ve vztahu k těmto právům Vám není udělena žádná licence ani jiné oprávnění.

VIII. Správnost informací a údajů

Společnost vynakládá maximální úsilí, aby zajistila spolehlivost a správnost informací a údajů umístěných na svých webových stránkách. I tak může dojít k nepřesnostem či typografickým chybám, které mohou být po jejich zjištění a dle uvážení Společnosti opraveny. Dále Vás upozorňujeme, že nemusí být vždy dokončena poslední aktualizace a Společnost může kdykoli, bez předchozího upozornění, upravit či úplně vymazat jakékoliv informace či údaje umístěné na svých webových stránkách.

Společnost ani jiná osoba podílející se na vytváření či zprovoznění těchto webových stránek, nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, resp. újmy (včetně, bez omezení, přímých, nepřímých či následných škod), vzniklých v souvislosti s přístupem k těmto webovým stránkám, jejich užíváním, omezeným užíváním nebo nemožnosti užívat tyto webové stránky, ani za jakékoliv chyby nebo opomenutí týkající se obsahu webových stránek či výpadku jakýchkoli funkcionalit webových stránek. Toto omezení zahrnuje i jakékoliv škody na Vašem počítačovém zařízení a škody způsobené zavirováním Vašeho počítačového zařízení.

Prezentace zboží nebo služeb Společnosti nebo jakýchkoli třetích osob na webových stránkách se nepovažuje za návrh dodat zboží nebo poskytnout službu ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak.

IX. Odkazy z/na webové stránky třetích stran

Na webové stránky Společnosti může být odkazováno ze stránek třetích stran, nad nimiž nemá Společnost žádnou kontrolu a které nepodléhají jejímu schválení. Pro tyto případy nenese Společnost odpovědnost za obsah stránek, ze kterých je na tyto webové stránky odkazováno.

Bez předchozího souhlasu Společnosti je zakázáno vložit tyto webové stránky do rámce jiných webových stránek.

Společnost si vyhrazuje kdykoliv odvolat svůj souhlas s výše uvedeným, a to bez uvedení důvodu.

Webová stránka Společnosti může obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky provozované třetími stranami. Zásady pro ochranu osobních údajů Společnosti nemusí být na jiných stránkách platné. Společnost nenese v tomto případě odpovědnost za obsah stránek třetích osob, na které je odkazováno ani za případné porušení právních předpisů třetími osobami provozujícími tyto stránky a případnou škodu či jinou újmu tím způsobenou.

 

Tyto Podmínky byly zveřejněny dne 01.08.2023, kdy jsou platné a účinné.